Publikujemy listę podmiotów z subregionu pilskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego. Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020".

Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Listę PS z całej Polski publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html.Copyright Stowarzyszenie ETAP