CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA?

Celem inicjatywy lokalnej jest promowanie działań podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego, które podejmowanymi aktywnościami przyczyniają się do budowy tożsamości lokalnej, aktywizują i integrują lokalne środowisko, kształtują zasady współżycia społecznego oraz kreują pozytywny wizerunek sektora ekonomii społecznej.

NA CO MOGĄ LICZYĆ PES?
Dofinansowanie działania lokalnego w max. kwocie 1500 zł brutto (refundacja poniesionych kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia).

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Podmiot ekonomii społecznej (PES):
  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centrum Integracji Społecznej (CIS)i Klub Integracji Społecznej (KIS); Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze.

ILE TRWA NABÓR WNIOSKÓW?
Nabór wniosków jest ciągły, do momentu wykorzystania środków projektowych przeznaczonych na ten cel.


JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ?
Aby móc zrealizować Inicjatywę Lokalną należy wypełnić formularz przystąpienia do projektu OWES (jeśli jeszcze w nim nie jesteście) dostępny TUTAJ, jak również wypełnić załącznik 1 i 2 zawarte w Regulaminie Inicjatywy Lokalnej, który jest dostępny poniżej. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: owesetap@owesetap.pl lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie ETAP, ul. Suszki 9, 60-681 Poznań.
REGULAMIN INICJATYWY LOKALNEJ

                               RELACJE Z INICJATYW LOKALNYCHZ EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT!

W dniu 3 października odbyła się inicjatywa lokalna organizowana przez Fundację Drawskie Kajaki z Przesiek, której przedmiotem była lokalna akcja sprzątania dolnego odcinka rzeki Drawy, która jest rzeką o wyjątkowych walorach przyrodniczych, przyciągającą corocznie tysiące miłośników kajakarstwa i przyrody. Niestety naturalne bogactwo jest niszczone przez plastikowe butelki, foliowe worki i inne szkodliwe dla ekosystemu odpady. Dlatego miejscowe przedsiębiorstwo społeczne zorganizowało tę akcję, która zgromadziła ekipę wolontariuszy, pomagających w oczyszczaniu rzeki z zalegających w niej śmieci
poprzez wyławianie  ich przez uczestników płynących kajakami. Spotkanie zostało uwieńczone integracyjnym ogniskiem.

To niesamowite, że jest tylu eko-sympatyków, dla których miejscowa przyroda jest na wagę złota. Naśladujmy tą wyjątkową ekipę! Na pewno działania te będą kontynuowane corocznie zwiększając grono zaangażowanych w ich realizację.

Partnerzy inicjatywy: Drawieński Park Narodowy, Natur Sport Magdalena Tymecka, AM Foods Adam Maćkiewicz.


KOLEJNE EKOLOGICZNE SPOTKANIA W RAMACH WARSZTATÓW RECYKLINGOWYCH ZŁOTOWIANKI!

Fundacja Złotowianka rozpoczęła cykl warsztatów recyklingowych, które organizuje również przy wsparciu OWES w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Nie wyrzucam. Odzyskuję".

Uczestnikami warsztatów prowadzonych przez plastyka są m.in. uczniowie oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Na każdym z warsztatów uczestnicy poznają nowe techniki i sposoby tworzenia rzeczy z odpadów czy resztek materiałów.

To kolejna eko inicjatywa lokalna - cieszymy się, że organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne stawiają na ekologiczną edukację.


Partnerzy inicjatywy: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, Ośrodek Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie, Leszczyńscy s.c. Angelika i Mariusz Leszczyńscy
Copyright Stowarzyszenie ETAP