Deklaracja dostępności w OWES ETAP

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie ETAP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.owesetap.pl.

Data publikacji strony internetowej: 09.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 30.08.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

- brak możliwości powiększenia i zmniejszenia tekstu,

- brak możliwości ustawienia trybu szarości i wysokiego kontrastu,

- treści nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

- obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury.

Mając na uwadze duże znaczenie dostępności cyfrowej nasza strona internatowa będzie systematycznie, w miarę możliwości dostosowywana do przepisów obowiązującego prawa.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.08.2021

Aktualizacja: 31.08.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dominika Śniegula, adres e-mail: owesetap@owesetap.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 656 99 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Punkt Informacyjny OWES ETAP Subregion pilski w Pile ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

Wejście do budynku oraz wejście do pomieszczeń biurowych Biura OWES ETAP w Subregionie pilskim pozbawione jest barier architektonicznych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przypadku zgłoszenia przez osoby z niepełnosprawnością szczególnych potrzeb możliwe jest dostosowanie się do nich np. poprzez  zaangażowanie tłumacza polskiego języka migowego. Przy obiekcie znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Copyright Stowarzyszenie ETAP